Regulamin

1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania i korzystania z platformy wymiany walut e-kantorpolski.pl, prawa i obowiązki Użytkowników, Kantoru oraz Właściciela Platformy
 2. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Właściciel Platformy ustanawia Regulamin. Regulamin jest dokumentem uchwalonym przez Zarząd Właściciela Platformy.
 3. Każdy użytkownik ma dostęp do Regulaminu, poprzez zakładkę „Regulamin”.
2. Definicje
 1. Akceptacja Transakcji – po wyborze oferty Użytkownik zdecydowany zrealizować zleconą Transakcję dokonuje akceptacji jej warunków. Maksymalny czas na ostateczne zaakceptowanie Transakcji wynosi 30 sekund. W przypadku braku akceptacji w określonym czasie należy zaktualizować ofertę i dokonać ponownego wyboru. Upływ czasu pozostały do akceptacji podlega bieżącej prezentacji w panelu transakcyjnym.
 2. Anulacja Transakcji – transakcja w formie gotówkowej nie odebrana przez Użytkownika w ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni.
 3. Doładowanie – zasilenie Portfela środkami pieniężnymi podlegającymi wymianie. Zasilenie następuje poprzez zlecenie przelewu na rachunek bankowy Kantoru, wskazanego przez Użytkownika.
 4. Kantor – podmiot gospodarczy działający w zakresie wymiany walut związany ze Spółką Kantor Polski umową Franchisingu i Zlecenia bądź Umową Współpracy i akceptujący warunki korzystania z Platformy oraz jej Regulamin.
 5. Konto Użytkownika- konto prowadzone dla Użytkownika na platformie e-kantorpolski.pl, po przeprowadzeniu procesu Rejestracji. Za pomocą konta Użytkownik zarządza danymi oraz wydaje dyspozycje wymiany walut. W celu aktywacji Konta Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Założenie oraz prowadzenie konta na platformie e-kantorpolski jest bezpłatne.
 6. Login i hasło - unikalne dane wprowadzone podczas rejestracji na Platformie, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Login stanowi adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7. Logowanie – proces umożliwiający korzystanie z platformy po wprowadzeniu poprawnego loginu i hasła. Brak aktywności w ciągu 10 minut powoduje automatyczne wylogowanie z Serwisu. Czas pozostały do automatycznego wylogowania podlega bieżącej prezentacji.
 8. Obsługiwane Waluty – waluty, których kupno oraz sprzedaż oferowane są w Serwisie. Wymiana następuje w zakresie następujących walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK.
 9. Oferta otwarta – złożenie przez Użytkownika zapytania dotyczącego zakupu lub sprzedaży waluty na warunkach oferty indywidualnej dla danego Użytkownika.
 10. Panel Transakcyjny – interfejs graficzny, który umożliwia Użytkownikowi zarządzanie Kontem Użytkownika na Platformie wymiany walut e-kantorpolski.pl oraz składanie zleceń wymiany walut.
 11. Platforma – administrowany przez Kantor Polski S.A. Serwis internetowy e-kantorpolski.pl, umożliwiający przeprowadzenie Transakcji wymiany walut.
 12. Portfel – rachunek Użytkownika, na którym Użytkownik gromadzi środki pieniężne na potrzeby zlecenia Transakcji.
 13. Potwierdzenie Transakcji - wygenerowany elektronicznie dokument w formacie PDF, potwierdzający wykonanie Transakcji. W zależności od dokonanego przez Użytkownika wyboru – imienne lub na okaziciela.
 14. Rachunek Bankowy Użytkownika – rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w celu obsługi zleconych przez Użytkownika Transakcji oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych, wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji.
 15. Rachunek Właściciela Platformy – rachunek bankowy Właściciela Platformy wskazany w trakcie procesu zasilania Portfela, na który Użytkownik przelewa środki podlegające wymianie.
 16. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy do wymiany walut, prawa i obowiązki użytkowników oraz Kantor Polski S.A. Treść dokumentu zamieszczona na stronie www.e-kantorpolski.pl oraz dostępna w siedzibie Spółki. Regulamin jest dokumentem uchwalonym przez Zarząd Spółki.
 17. Transakcja – usługa kupna lub sprzedaży walut dokonywana za pośrednictwem Platformy zlecana przez zarejestrowanego Użytkownika. Zawarcie Transakcji następuje z chwilą Akceptacji Transakcji. Rozliczenie transakcji odbywa się za pomocą rachunków bankowych lub opcjonalnie w formie odbioru kwoty transakcji we wskazanej placówce Kantoru.
 18. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy- Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz.U.2010.46.276 ze zm.).
 19. Ustawa prawo dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 ze zm.).
 20. Ustawa o usługach płatniczych - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 ze zm.).
 21. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 23. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała rejestracji w serwisie e-kantorpolski.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika na e-kantorpolski.pl.
 24. Właściciel platformy - ogólnopolska sieć usług finansowych - Kantor Polski SA z siedzibą w Gdańsku 80-175 Jabłoniowa 20 lok. 405. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000209066. Kapitał założycielski (kapitał wpłacony) 950 000 zł., posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 583-28-59-681, posiadająca numer identyfikacyjny REGON: 015710158; nr wpisu w rejestrze dostawców usług płatniczych: IP23/2014.
3. Rejestracja Użytkownika
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem po zakończeniu procesu rejestracji.
 2. Pełna Rejestracja Użytkownika polega na:
  1. Podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Wskazany adres e-mail będzie również służył do przesyłania informacji z Platformy e-kantorpolski.pl;
  2. Ustalenie indywidualnego hasła Użytkownika;
  3. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu;
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego z danymi osobowymi bądź rejestracyjnymi;
  6. Podanie hasła, którego Użytkownik będzie używał w celu logowania się do Serwisu. Hasło musi zawierać co najmniej 5 znaków;
  7. Zatwierdzenie rejestracji przez kliknięcie przycisku „Zakończ rejestrację”;
  8. Odebranie e-maila aktywacyjnego i aktywację konta poprzez wejście na link podany w treści wiadomości.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt 2.e. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość tych danych oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.
 4. W przypadku, gdy Właściciel platformy bądź Kantor poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do autentyczności danych zarejestrowanych przez Użytkownika, Właściciel platformy lub Kantor może zażądać uzupełnienia danych oraz przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających zarejestrowane dane. Właściciel platformy lub Kantor ma prawo wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 5. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa transakcji, od momentu zlecenia Transakcji do rozliczenia środków na Rachunek Bankowy Użytkownika niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zdefiniowanych przez Użytkownika danych. Podane przez Użytkownika dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Kantor Polski S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Akceptacja Regulaminu
 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Platformy wymiany walut e-kantorpolski.pl;
  3. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Platformy e-kantorpolski.pl, są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kantor Polski S.A., przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Platformy, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Platformy, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z obsługą Platformy;
  5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych dotyczących zmian w systemie, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych działania Platformy;
  6. Akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Platformy zgodnie z Regulaminem oraz jej przeznaczeniem wynikającym z postanowień Regulaminu;
  7. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności.
5. Wymiana Walut
 1. Platforma umożliwia przeprowadzenie transakcji kupna lub sprzedaży. Wymiana następuje w zakresie następujących walut: EUR, USD, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK, PLN. W trakcie jednej Transakcji możliwa jest wymiana PLN na inne waluty lub wymiana innych walut na PLN.
 2. Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy w ustawieniach konta Użytkownika podali poprawne dane dotyczące Rachunków Bankowych Użytkownika.
 3. Poprawne podanie danych dotyczących Rachunków Bankowych Użytkownika obejmuje podanie przez Użytkownika dwudziestosześciocyfrowych numerów rachunków i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku. Rachunki złotówkowe i walutowe muszą być prowadzone w bankach mających swoją siedzibę w Polsce (art.4.1 pkt 1 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U.2002.72.665 z pozn. zm.). Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN. Numer rachunku może być przypisany tylko do jednego Użytkownika. Użytkownik musi być właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem rachunku, z którego wysyłane są środki przeznaczone do wymiany.
 4. Przelewy bankowe otrzymywane przez właściciela Platformy z innych rachunków bankowych, niż te, o których mowa w pkt 3 są zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku, z którego pieniądze będą zwracane.
 5. Użytkownik zgłasza i zatwierdza transakcje wymiany walut a Właściciel Platformy odbiera je jedynie przez Platformę e-kantorpolski.pl.
 6. Platforma jest dostępna dla Użytkowników 24 godziny na dobę przez 7 dniu tygodniu za wyjątkiem przerw technicznych. Transakcje kupna/sprzedaży walut rozliczane są w dni robocze, w godzinach 8-16.
 7. Aktualne proponowane kursy walut, po jakich Użytkownik może składać zlecenia realizacji Transakcji znajdują się na e-kantorpolski.pl - „Nasze najlepsze oferty”. Aktualne kursy walut, po jakich Użytkownik może zawrzeć Transakcję są udostępniane Użytkownikowi po zleceniu przez Użytkownika parametrów Transakcji. Kursy walut na Platformie e-kantorpolski.pl są uaktualniane na podstawie zmian na rynku finansowym.

  Zasilenie konta:

  1. Przed przystąpieniem do realizacji Transakcji zakupu waluty Użytkownik powinien upewnić się, że w jego Portfelu znajduje się odpowiednia kwota PLN lub powinien Doładować swój Portfel odpowiednią kwotą PLN;
  2. Przed przystąpieniem do realizacji Transakcji sprzedaży waluty Użytkownik powinien upewnić się, że w jego Portfelu znajduje się odpowiednia kwota waluty lub powinien Doładować swój Portfel odpowiednią kwotą w walucie, którą zamierza sprzedać.
 8. W celu zasilenia Portfela środkami pieniężnymi podlegającymi wymianie Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty kwoty Doładowania na Rachunek Właściciela Platformy wskazany w zleceniu Doładowania. Wpłaty należy dokonać nie później niż w ciągu 3 dni roboczych (słownie: trzech) od chwili zlecenia realizacji Doładowania. Wpłata uważana jest za dokonaną w momencie uznania odpowiedniego rachunku bankowego Właściciela Platformy środkami pieniężnymi w wysokości w jakiej został uznany rachunek bankowy.
 9. Po potwierdzeniu uznania Rachunku Bankowego Właściciela Platformy następuje zasilenie Portfela Użytkownika.
 10. Bezwzględnym wymogiem uznania Doładowania jest zgodność numeru rachunku bankowego Użytkownika, który został wskazany w procesie rejestracji. Uznania z rachunku innego niż zarejestrowany w procesie rejestracji zostaną zwrócone zleceniodawcy na rachunek bankowy wskazany w przelewie.
 11. Użytkownik po dokonaniu Doładowania zobowiązany jest w ciągu 14 dni roboczych (słownie: czternastu) do realizacji transakcji wymiany bądź zlecenia wypłaty środków. Po upływie wskazanego terminu wartość doładowania, po pomniejszeniu ewentualnych kosztów bankowych zostanie zwrócona przez Właściciela Platformy na Rachunek Bankowy Użytkownika.

  Zawarcie Transakcji:

 12. Transakcja wymiany inicjowana jest przez Użytkownika poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji, w której Użytkownik określa:
  1. rodzaj transakcji (kupno/sprzedaż);
  2. kwotę Transakcji;
  3. walutę Transakcji;
  4. rodzaj wypłaty Transakcji;
  5. rodzaj potwierdzenia.
 13. Po złożeniu oferty zawarcia Transakcji w Panelu Transakcyjnym Użytkownik uzyskuje wgląd w oferty Kantorów. Po wyborze oferty Użytkownik zdecydowany dokonać Transakcji musi dokonać Akceptacji Transakcji. Czas na akceptację parametrów transakcji podanych przez Użytkownika i oferowanego przez Kantor kursu wymiany wynosi 30 sekund i prezentowany jest po wyborze oferty. W przypadku braku dokonania Akceptacji Transakcji w określonym czasie należy zaktualizować ofertę i dokonać ponownego wyboru. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź transakcję” oznacza Akceptację Transakcji i powoduje złożenie dyspozycji wymiany waluty po kursie jaki został określony w wybranej ofercie. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania Transakcji.
 14. Użytkownik ma do wyboru dwie opcje odbioru zakupionych środków:
  1. Przelew na Rachunek Bankowy Użytkownika określony podczas procesu rejestracji;
  2. Odbiór osobisty gotówki w Kantorze, którego oferta została wybrana. W celu odbioru gotówki w Kantorze Użytkownik musi:
  3. Wydrukować Potwierdzenie Transakcji – Imienne lub Na okaziciela;
  4. Przy odbiorze przedstawić dokument tożsamości potwierdzający dane wskazane w procesie rejestracji.
 15. Po zatwierdzeniu transakcji przez Użytkownika Właściciel Platformy dokonuje odpowiedniego odpisu w Portfelu. Użytkownik otrzymuje Potwierdzenie dokonania Transakcji, które może wydrukować. Potwierdzenie Transakcji jest dostępne do wydruku po uruchomieniu rozliczenia Transakcji przez Kantor. Na Potwierdzeniu Transakcji znajdują się dane Kantoru, z którym Transakcja została zawarta.
 16. Termin realizacji przepływu środków jest zależny od realizacji przez obsługujące banki przelewów walutowych. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia wynikające z tego powodu.
 17. Dokonując przelewów walutowych na Rachunek Bankowy Właściciela Platformy Użytkownik ponosi koszty banku zleceniodawcy a Właściciel Platformy pokrywa koszty banku odbiorcy.
 18. Transakcja w formie gotówkowej nie odebrana przez Użytkownika w ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni podlega Anulacji i zwrotowi na rachunek Użytkownika w kwocie doładowania po potrąceniu kosztów bankowych.
 19. Użytkownik ma możliwość wypłaty środków stanowiących saldo Portfela. Dyspozycję taką może wydać poprzez kliknięcie na link „Wypłać środki” i potwierdzenie wypłaty. Wypłata środków realizowana jest na Rachunek Bankowy Użytkownika wskazany w procesie rejestracji. W przypadku wypłaty środków Użytkownik ponosi wyłącznie ewentualne koszty prowizji bankowej poniesionej przez Właściciela Platformy za dokonanie przelewu.
 20. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Transakcji bez podania przyczyn jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedury Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.
 21. Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Użytkownicy chcący dokonywać transakcji o równowartości wyższej, niż 15.000 EUR dziennie przeliczonej według kursów średnich NBP z dnia wymiany, zobowiązani są dostarczyć Właścicielowi Platformy kopie wymaganych dokumentów, a w szczególności kopię dowodu osobistego lub paszportu, KRS, NIP, REGON. Powyższe zobowiązanie dotyczy również transakcji, o której mowa powyżej, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, jak również transakcji, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
 22. Właściciel Platformy ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego transakcji niezbędnych w celu realizacji obowiązków Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. Reklamacje
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela Platformy e-kantorpolski.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres: reklamcje@kpsa.pl lub pisemnej, przesłanej na adres: Kantor Polski S.A. 80-175 Gdańsk ul. Jabłoniowa 20 lok. 405.
 3. Właściciel Platformy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Spółka może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
7. Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej z Kantor Polski S.A. oraz Kantorem, rozumianej jako zlecenie przez Użytkownika kupna, sprzedaży bądź wymiany walut.
8. Bezpieczeństwo
 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Platformy, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Kantor Polski SA który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Właściciel Platformy nie wysyła hasła dostępu do Platformy na adres e-mail.
 4. Właściciel Platformy nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, szczególnie hasła dostępu Platformy e-kantorpolski.pl.
 5. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy stroną WWW pod adresem e-kantorpolski.pl, a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie TLS szyfrowane kluczem 256-bitowym.
9. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji Transakcji.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Kantor Polski S.A. jest administratorem danych osobowych Użytkownika.
 4. Dane Użytkownika przekazywane są:
  1. Podmiotowi przetwarzającemu - Blue Services Sp. z o.o. Dane przetwarzane są w zakresie przechowywania i udostępniania w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi hostingu.
  2. Kantorom świadczącym usługę wymiany na Platformie
 5. Kantor Polski S.A. przetwarza oraz gromadzi dane typu: imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, data urodzenia, seria i numer dokumentu dowodu osobistego, numer paszportu, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer konta bankowego.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.
 7. Dane osobowe są wykorzystywane do następujących celów prawnych i uzasadnionych celów biznesowych:
  1. Realizacja Transakcji
  2. Cele prawne i cele zgodności - obejmujące wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wykrywania, przeciwdziałania i ścigania nadużyć finansowych i kradzieży oraz przeciwdziałania nieuprawnionemu lub niedozwolonemu korzystaniu z Platformy
  3. Przeprowadzenie procesu reklamacyjnego
 8. Kantor Polski S.A. może ujawnić dane osobowe Użytkownika, w przypadku, gdy jest to wymagane i dozwolone przez odpowiednie przepisy prawa, organom regulacyjnym, organom ścigania, sądom, administracji państwowej lub agencjom rządowym w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, spełnienia wymogów prawnych lub ochrony praw i interesów KP S.A.
 9. Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 10. Użytkownik ma prawo złożyć pisemny wniosek o:
  1. sprostowanie danych
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
  3. ograniczenie przetwarzania
  4. dostęp do danych (kopia danych podlegających przetwarzaniu)
  5. przeniesienie danych
 11. Z powyższych praw Użytkownik może skorzystać, przesyłając pisemny wniosek na adres siedziby Kantor Polski S.A. bądź w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na Platformie. Aby mieć pewność, że Użytkownik jest uprawniony do złożenia wniosku KP S.A. może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Użytkownika.
 12. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku Kantor Polski S.A. udzieli Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem.
 13. Zakres każdego w powyższych praw oraz sytuacje, w których Użytkownik może z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Uprawnienie, z którego Użytkownik może skorzystać zależeć będzie, np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Kantor Polski S.A. danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.
 14. Niezależnie od praw wskazanych powyżej Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, poza sytuacjami kiedy Kantor Polski S.A. wykaże, iż istnieją prawnie uzasadnione, ważne podstawy do przetwarzania danych, które w/g prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw oraz wolności Użytkownika.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji kiedy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Postanowienia końcowe
 1. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania na Platformę e-kantorpolski.pl treści o charakterze bezprawnym.
 2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy to:
  1. komputer oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu;
  2. system operacyjny Windows lub inny posiadający środowisko graficzne;
  3. standardową przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia TLS;
  4. łącze z siecią Internet;
  5. program służący do odczytu plików w formacie PDF.
 3. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem Platformy uważa się rejestrację na Platformie e-kantorpolski.pl. W celu rozwiązania tej umowy należy wysłać e-mail na adres: platforma@kpsa.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji. E-mail ten powinien zawierać wszystkie dane identyfikujące podane przy rejestracji oraz informacje o rozwiązaniu umowy z Właścicielem Platformy. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia roboczego po otrzymaniu wiadomości e-mail przez Właściciela Platformy.
 4. W przypadku uzyskania przez Właściciela Platformy wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Właściciel Platformy ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 5. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, które wynikają z awarii systemów bankowych. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek takich awarii będą realizowane następnego dnia roboczego po usunięciu awarii przez bank.
 6. Właściciel ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem Platformy. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od dokonania zmian.
 7. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika związane z błędami Użytkownika, w szczególności:
  1. wysłanie przez Użytkownika przelewu na inny rachunek, niż Rachunek Właściciela Platformy;
  2. skonfigurowanie przez Użytkownika nie należącego do Użytkownika rachunku bankowego;
  3. skonfigurowanie przez Użytkownika w ustawieniach Konta Użytkownika waluty rachunku bankowego niezgodnie z faktyczną walutą rachunku w banku prowadzącym rachunek.

 

Gdańsk, dnia 1 września 2015 roku